top of page

【中式婚禮大妗姐 有咩禮儀要注意】

結婚成日都聽到「大妗姐」呢三個字,到底大妗姐係做啲咩嘅呢?

今次就講你知中式禮儀要注意嘅事項啦!

---------------------------------

傳統嘅大妗姐就係經常見到攞住把扇嘅媒人,

以前結婚要講門當戶對,所以就會有媒人去將一對新人撮合。

現今嘅大妗姐就係一對新人準備結婚先去搵嘅專業人士。

---------------------------------

大妗姐對於中國人嘅婚禮相當重要,

有關嘅專業人士仲會去讀一個大妗課程,

所以出現左好多比較年輕嘅大妗姐。

bottom of page