top of page
Anchor 1

烤與鮮:除了烤肉,巴西人原來最愛吃「豆豉」?

想係澳門品嘗正宗巴西燒烤,絕對要嚟漁人碼頭嘅「烤與鮮」!今次孖住去試食嘅係Cecilia同Joa,齊齊挑戰係二樓嘅「烤」。正宗巴西烤肉,牛羊豬雞樣樣有,自助餐仲有一般出面食唔到嘅巴西傳統菜式。一齊去片睇下兩位主持人食完有咩感想,到底烤肉之外仲有烤咩嘢最惹味?點解巴西人都鍾意豆豉呢?

店舖資料:
烤與鮮
地址:澳門漁人碼頭開普敦館
午市:12:00-15:00
晚市:18:00-23:00(平日)/ 18:00-00:00(周末)
費用:平日晚市每位 $ 288,周五至日每位 $ 328(另加 10% 服務費)

bottom of page